خدمات

خدمات قابل ارائه :
    1- تنظیم و ثبت لیست بیمه
    2- بازرسی و اعتراض به بازرسی
    3- نامنویسی بیمه شده اصلی و اعضاء خانواده
    4- ابلاغ برگه های مطالباتی سازمان شامل صورت بدهی، اعلامیه، اخطاریه، اجرائیه
    5- کمک به اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی از طریق انجام اقدامات پیگیری و وصول
    6- پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید
    7- بازرسی از مقرری بگیران بیمه بیکاری
    8- پرداخت تعهدات کوتاه مدت (کمک هزینه عینک ، سمعک و ... )
    9- بازرسی از دفاتر قانونی (حسابرسی تامین اجتماعی )
   10 - صدور فیش بیمه آزاد و اختیاری