واحد کارفرمایان

شما می توانید تمامی خدمات کارفرمایان زیر را بدون مراجعه  :
و ازطریق شماره واتساپ  :  09360010088  دریافت نمایید.
1 - تنظیم ، ثبت لیست بیمه
2 - درخواست مشاهده یا اعتراض به بازرسی
3 - مشاهده یا اعتراض به بدهی
4 - نامنویسی پرسنل در شعبه تامین اجتماعی